Regulamin

zajęć z robotyki i/lub programowania dla dzieci

Niniejsze postanowienia określają warunki uczestnictwa w kursach robotyki i programowania organizowanych przez firmę:
Młodzi Konstruktorzy Andrzej Wodecki, NIP 6472379323, REGON 522923380, z siedzibą 44-362 Bluszczów ul. Nowa 4.

§1
DEFINICJE

1. Dziecko / Uczestnik zajęć – dziecko biorące udział w Zajęciach na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Organizatorem.
2. Klient / Rodzic / Usługobiorca / Opiekun prawny – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, zawierająca z Organizatorem umowę uczestnictwa Dziecka w zajęciach.
4. Zajęcia – zajęcia dla dzieci oferowane przez Organizatora, w którym uczestnik może wziąć udział na podstawie zawartej przez Klienta z Organizatorem Umowy.
5. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Organizatora, podlegający akceptacji przy zawieraniu Umowy.
6. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem www.mlodzikonstruktorzy.pl
7. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Klientem a Organizatorem w sposób opisany w Regulaminie, na mocy której Organizator zobowiązuje się wykonać Usługę, a Klient zapłacić Organizatorowi wynagrodzenie.
8. Usługa – usługa polegająca na przeprowadzeniu Zajęć z udziałem Uczestnika, w grupie składającej się z określonej liczby osób, zgodnie z programem zajęć/kursów opisanym w Serwisie.
9. Organizator – usługodawca; podmiot, z którym Klient zawiera Umowę (Firma Młodzi Konstruktorzy Andrzej Wodecki, z siedzibą 44-362 Bluszczów ul. Nowa 4)
10. Serwis ActiveNow – system informatyczny, do którego otrzymują Państwo zaproszenie po zapisie Dziecka na kurs służący do zarządzania płatnościami i nieobecnościami Dziecka na zajęciach.

§2
ZAWARCIE UMOWY

1. Przez zgłoszenie udziału rozumiane jest wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.mlodzikonstruktorzy.pl
2. Warunkiem poprawnego zgłoszenia jest podanie prawdziwych danych opiekuna prawnego oraz uczestnika.
3. Opiekun drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail otrzyma potwierdzenie zapisu dziecka na dany kurs oraz dane do przelewu.
4. Pierwsze zajęcia są niezobowiązujące, w przypadku braku chęci kontynuacji uczestnictwa w zajęciach nie jest wymagana płatność.
5. W przypadku chęci uczestnictwa w dalszych zajęciach wymagana jest wpłata za dany miesiąc lub w przypadku zapisu w trakcie miesiąca kwoty proporcjonalnej do ilości zajęć, w których dziecko będzie uczestniczyć w danym miesiącu.
6. Wpłata powinna być uregulowana na konto organizatora wskazane w mailu najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień drugich zajęć.
7. Wniesienie wpłaty określonej w §2 pkt 5 traktowane jest jako zawarcie umowy uczestnictwa w zajęciach. Brak wniesienia wpłaty równoznaczny jest z rezygnacją z wcześniejszego zgłoszenia.
8. Po zawarciu umowy uczestnikowi nie przysługują żadne rabaty i promocje oferowane w późniejszym terminie.
9. Umowa zawarta jest od dnia pierwszej wpłaty do dnia zakończenia kursu.

§3
REALIZACJA UMOWY

1. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w ofercie, umowie i programie dostępnym w serwisie.
2. W czasie trwania zajęć uczestnik ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w ofercie, programie i umowie.
3. Zajęcia odbywają się w miejscach wskazanych przy zapisie na kurs widocznych w serwisie. Zajęcia podczas kursu odbywają się stacjonarnie.
4. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem spotkań, który jest określony podczas zapisywania dziecka na kurs.
5. W przypadku nieobecności dziecka spowodowanej chorobą lub innymi przyczynami leżącymi po stronie uczestnika lub usługobiorcy nie przewiduje się możliwości zwrotu pieniędzy, natomiast organizator może zaproponować udział dziecka w zajęciach z inną grupą o tym samym poziomie zaawansowania w terminie opłaconych usług nie później niż do 30 dni od daty zgłoszonej nieobecności, jeśli w innej grupie są wolne miejsca. Samodzielne zapisanie na „odrabianie” zajęć jest możliwe poprzez serwis ActiveNow, po zgłoszeniu nieobecności.
6. Warunkiem skorzystania z możliwości określonej w punkcie 5 jest powiadomienie
organizatora o nieobecności najpóźniej do godz. 18:00 dnia poprzedzającego termin usługi. Zgłoszenie może zostać dokonane poprzez:
a) wysłanie wiadomości SMS na numer tel. 695-457-597 lub wiadomości e-mail na adres biuro@mlodzikonstruktorzy.pl, podając imię i nazwisko uczestnika, termin nieobecności i nazwę szkoły/miejsce zajęć,
b) zgłoszenie nieobecności w serwisie ActiveNow.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć i kursu (do dnia rozpoczęcia) lub przerwania zajęć i kursu w wypadku działania siły wyższej lub innych niezależnych od niego zdarzeń (w szczególności wskutek wydarzeń politycznych, działań militarnych, decyzji władz państwowych, samorządowych lub innych instytucji, klęski żywiołowej, zamknięcie szkół z powodu strajków, stanów epidemii, stanów nadzwyczajnych, innych prawnych lub faktycznych ograniczeń w przemieszczeniu się lub prowadzeniu zajęć itp.). Ma jednak obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym usługobiorcę.
8. Organizator zastrzega sobie również prawo odwołania kursu w przypadku braku wymaganej liczby uczestników lub zmiany lokalizacji odbycia się kursu. Zobowiązany jest jednak powiadomić o tym usługobiorcę.
9. W przypadku określonym w pkt. 7 i 8 klient ma prawo do:
a) Zawieszenia uczestnictwa w kursie, do czasu wznowienia zajęć stacjonarnych z zatrzymaniem obowiązku opłaty za kurs od kolejnych zajęć, albo
b) Zmiany aktualnego kursu na inny kurs, albo
c) Wypowiedzenia umowy na warunkach określonych § 6.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu pojedynczych zajęć na inny dzień / godzinę, jeśli niemożliwe będzie przeprowadzenie zajęć w danym dniu z powodu zamknięcia szkoły lub nieobecności prowadzącego spowodowanej np. chorobą. Jeśli uczestnik nie będzie mógł wziąć w nich udziału, rodzic ma prawo do zwrotu kwoty za dane zajęcia lub odrobienia zajęć z inną grupą o tym samym stopniu zaawansowania, jeśli w innej grupie będą wolne miejsca.

§4
UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

1. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w zajęciach za zgodą i na wniosek rodziców (opiekunów prawnych).
2. Usługobiorca określa wszystkie osoby upoważnione do odbioru dziecka z zajęć.
3. Istnieje możliwość samodzielnego opuszczenia miejsca zajęć przez uczestnika. W takim przypadku opiekun zobowiązany jest do odnotowania tego przy zapisie dziecka na kurs w serwisie www.mlodzikonstruktorzy.pl
4. Rodzicie (opiekunowie prawni) są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez dziecko i z tego tytułu przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe pozostawione przez uczestników podczas trwania zajęć.
6. Uczestnicy kursów są zobowiązani stosować się do poleceń opiekunów i instruktorów prowadzących zajęcia. Uczestnik drastycznie naruszający regulamin lub postępujący w sposób rażący wobec opiekunów, instruktorów lub innych uczestników może zostać usunięty z kursu.
7. W powyższym wypadku, organizator nie zwraca nadpłaconej kwoty za pozostałą część kursu a umowa zostaje rozwiązana z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
8. Organizator gwarantuje grupy nie większe niż 12 osób, uczestnicy pracują w zespołach 2-osobowych.

§5
ZASADY PŁATNOŚCI

1. Warunkiem rezerwacji miejsca na kursie jest wpłata za pierwszy miesiąc zajęć lub całej kwoty za kurs najpóźniej do dnia poprzedzającego drugie zajęcia.
2. Możliwa jest płatność jednorazowa za cały kurs, w systemie semestralnym lub miesięcznym.
3. Opłata za kurs dzielona jest na raty miesięczne w zależności od liczby lekcji w danym miesiącu. Harmonogram wpłat usługobiorca otrzymuje na adres email podany przy zapisie. W przypadku dołączenia do kursu w trakcje jego trwania opłata będzie wyliczona proporcjonalnie do ilości zajęć, jakie pozostały w kursie.
4. Opłaty należy regulować w formie przelewu zgodnie z harmonogramem wpłat lub w innym terminie określonym przez organizatora oraz na podany numer konta.
5. Za datę dokonania płatności przyjmuje się dzień wpływu należności na konto bankowe organizatora.
6. W przypadku opóźnienia w regulowaniu przez usługobiorcę należności wynikających z niniejszej umowy, organizatorowi przysługuje prawo naliczania ustawowych odsetek. Opóźnienia mogą skutkować również brakiem możliwości uczestnictwa dziecka w zajęciach, które nie są opłacone.
7. Opłaty za kursy wynoszą odpowiednio (zniżki nie łączą się ze sobą): 

 

Robotyka Kids (30 zajęć)

Robotyka Junior (30 zajęć)

Programowanie Scratch

Opłata za cały kurs

1.050 zł

35zł / lekcje w okresie X-VI

1.050 zł

35zł / lekcje w okresie X-VI

1.050 zł

35zł / lekcje w okresie X-VI

Opłata za cały kurs– dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (10%)

960,00 zł

32zł / lekcje w okresie X-VI

960,00 zł

32zł / lekcje w okresie X-VI

960,00 zł

32zł / lekcje w okresie X-VI

Opłata za cały kurs – dla uczestników kontynuujących zajęcia na kolejnym kursie (5%)

990 zł

33zł / lekcje w okresie X-VI

990 zł

33zł / lekcje w okresie X-VI

990 zł

33zł / lekcje w okresie X-VI

Opłata za cały kurs – dla drugiego i kolejnego dziecka (5%)

990 zł

33zł / lekcje w okresie X-VI

990 zł

33zł / lekcje w okresie X-VI

990 zł

33zł / lekcje w okresie X-VI

 

8. Opłata za pierwszy miesiąc zajęć uiszczana jest do dnia poprzedzającego drugie zajęcia. Opłata za kolejne miesiące zajęć uiszczana będzie miesięcznie z góry najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca, przelewem na następujący rachunek bankowy organizatorowi:

ING Bank Śląski: 52 1050 1403 1000 0097 6232 7220

Przykładowo: Za miesiąc październik należy zapłacić do 10 października itd. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków na konto bankowe organizatorowi.
9. Zniżka dla uczestnika kontynuującego zajęcia na kolejnym kursie przyznawana jest w przypadku gdy uczestnik ukończył cały poprzedni kurs i zapisuje się na kolejny w nowym roku szkolnym, a także, gdy zapisze się na dwa lub więcej kursów jednocześnie.
10. Zniżka dla drugiego i kolejnego dziecka przyznawana jest w przypadku, gdy rodzeństwo uczęszcza na kursy w tym samym roku szkolnym.
11. Zniżki nie łączą się, co oznacza, że dla każdego uczestnika (dziecka) wybrać można najkorzystniejszą zniżkę.

§6
WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Usługobiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Usługobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Usługobiorca ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
2. Wypowiedzenia / Odstąpienie dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku skutecznego wypowiedzenia umowy usługobiorca otrzyma zwrot nadpłaconej kwoty lub zostanie zwolniony z zapłaty rat, których termin płatności przypada po okresie rozwiązania umowy.
4. Wypowiedzenie / Odstąpienie należy składać w formie mailowej na adres biuro@mlodzikonstruktorzy.pl lub poprzez pocztę tradycyjną na adres siedziby.

§7
ZASADY REKLAMACJI

1. Jeżeli klient stwierdzi, że usługa została wykonana wadliwie może złożyć reklamację, wysyłając ją pocztą elektroniczną na adres e-mail organizatorowi lub listownie na adres siedziby.
2. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące oraz kontaktowe klienta, opis i uzasadnienie reklamacji oraz żądania związane z reklamacją.
3. Organizator ustosunkuje się do składanej przez klienta reklamacji w ciągu 30 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 8
DANE OSOBOWE I WIZERUNEK DZIECKA

1. Przystąpienie przez uczestnika do kursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez usługobiorcę, w tym zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora oraz na rozpowszechnianie wizerunku swojego dziecka utrwalonego w związku z uczestnictwem dziecka w kursie w celach reklamy lub promocji organizatora oraz świadczonych przez niego usług, w szczególności na stronie internetowej organizatorowi oraz w serwisach społecznościowych. W przypadku braku zgody usługobiorca zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia pisemnego przed rozpoczęciem kursu. Oświadczenie można złożyć także w trakcie kursu, z mocą obowiązującą od dnia złożenia oświadczenia.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez firmę Młodzi konstruktorzy Andrzej Wodecki. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)zwanym dalej RODO informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Młodzi konstruktorzy Andrzej Wodecki.
2) W sprawach związanych z Twoimi danymi możesz się z Nami skontaktować mailowo: biuro@mlodzikonstruktorzy.pl lub telefonicznie: 695 457 597.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów umowy na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy, art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji usług, oraz podmioty z którymi Administrator ma podpisaną stosowną umowę.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat, lub do momentu odwołania dobrowolnie wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne ze względu na zapisy umowy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

§9
INFORMACJE DODATKOWE

1. Przystąpienie przez Uczestnika do zajęć organizowanych przez Organizatora jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Usługobiorca wyrażą zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie jego danych osobowych oraz danych osobowych uczestnika niezbędnych do realizacji umowy oraz do wysyłania informacji o zajęciach organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej Umowy, strony będą się starały rozwiązać polubownie. Spory nierozwiązywalne polubownie podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny.
4. Regulamin i jego zmiany obowiązują od chwili zamieszczenia ich na stronie internetowej Organizatora. Zmiany w Regulaminie obowiązują tylko w stosunku do nowo zawieranych Umów. W stosunku do zawartych już Umów, obowiązują dotychczasowe postanowienia Regulaminu.

2022 © MŁODZI KONSTRUKTORZY

LEGO® to znak towarowy firmy z Grupy LEGO. Niniejsza witryna nie jest sponsorowana, autoryzowana ani wspierana przez Grupę LEGO.