Regulamin

zajęć z robotyki i/lub programowania dla dzieci

Niniejsze postanowienia określają warunki uczestnictwa w kursach robotyki i programowania organizowanych przez firmę Młodzi Konstruktorzy Andrzej Wodecki, NIP 6472379323 REGON 522923380, z siedzibą 44-362 Bluszczów ul. Nowa 4.

§1
DEFINICJE

1. Dziecko / Uczestnik zajęć – dziecko biorące udział w Zajęciach na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Organizatorem.
2. Klient / Rodzic / Usługobiorca / Opiekun prawny – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, zawierająca z Organizatorem umowę uczestnictwa Dziecka w zajęciach.
3. Zajęcia – zajęcia dla dzieci oferowane przez Organizatora, w którym uczestnik może wziąć udział na podstawie zawartej przez Klienta z Organizatorem Umowy.
4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Organizatora, podlegający akceptacji przy zawieraniu Umowy.
5. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem www.mlodzikonstruktorzy.pl
6. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Klientem a Organizatorem w sposób opisany w Regulaminie, na mocy której Organizator zobowiązuje się wykonać Usługę, a Klient zapłacić Organizatorowi wynagrodzenie.
7. Usługa – usługa polegająca na przeprowadzeniu Zajęć z udziałem Uczestnika, w grupie składającej się z określonej liczby osób, zgodnie z programem zajęć/kursów opisanym w Serwisie.
8. Organizator – usługodawca; podmiot, z którym Klient zawiera Umowę (Firma Młodzi Konstruktorzy Andrzej Wodecki, z siedzibą 44-362 Bluszczów ul. Nowa 4).
9. Serwis ActiveNow – system informatyczny, do którego otrzymują Państwo zaproszenie po zapisie Dziecka na kurs służący do zarządzania płatnościami i nieobecnościami Dziecka na zajęciach.

§2
ZAWARCIE UMOWY

1. Przez zgłoszenie udziału rozumiane jest wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.mlodzikonstruktorzy.pl. Zapisy na zajęcia mogą odbywać się również poprzez wiadomość e-mail lub kontakt telefoniczny.
2. Warunkiem poprawnego zgłoszenia jest podanie prawdziwych danych opiekuna prawnego oraz uczestnika.
3. Opiekun drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail otrzyma potwierdzenie zapisu dziecka na dany kurs.
4. Najpóźniej w dniu pierwszych zajęć Klient otrzyma Umowę uczestnictwa w zajęciach, którą podpisaną należy zwrócić Organizatorowi do dnia drugich zajęć.
5. W przypadku rezygnacji po pierwszych zajęciach, umowa nie jest zawierana i dziecko zostaje wypisane z kursu bez konsekwencji.
6. Koszt zajęć i terminy płatności , a także dane do wpłat określa Umowa.
7. Po zawarciu umowy uczestnikowi nie przysługują żadne rabaty i promocje oferowane w późniejszym terminie.

§3
ZASADY ORGANIZACYJNE

1. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w ofercie, umowie i programie dostępnym w serwisie.
2. W czasie trwania zajęć uczestnik ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w ofercie, programie i umowie.
3. Zajęcia odbywają się w miejscach wskazanych przy zapisie na kurs widocznych w serwisie. Zajęcia podczas kursu odbywają się stacjonarnie, zgodnie z harmonogramem spotkań, który jest określony w Umowie.
4. W przypadku nieobecności dziecka spowodowanej chorobą lub innymi przyczynami leżącymi po stronie uczestnika lub usługobiorcy nie przewiduje się zwrotu pieniędzy, ale organizator może zaproponować udział dziecka w zajęciach z inną grupą o tym samym poziomie zaawansowania w terminie opłaconych usług, jeśli w innej grupie są wolne miejsca.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć i kursu (do dnia rozpoczęcia) lub przerwania zajęć i kursu w wypadku działania siły wyższej lub innych niezależnych od niego zdarzeń (w szczególności wskutek wydarzeń politycznych, działań militarnych, decyzji władz państwowych, samorządowych lub innych instytucji, klęski żywiołowej, zamknięcie szkół z powodu strajków, stanów epidemii, stanów nadzwyczajnych, innych prawnych lub faktycznych ograniczeń w przemieszczeniu się lub prowadzeniu zajęć itp.). Ma jednak obowiązek zawiadomić o tym usługobiorcę.
6. Organizator zastrzega sobie również prawo odwołania kursu w przypadku braku wymaganej liczby uczestników. Zobowiązany jest jednak powiadomić o tym usługobiorcę.
7. W przypadku określonym w pkt. 5 i 6 klient ma prawo do:
a. Zawieszenia uczestnictwa w kursie, do czasu wznowienia zajęć stacjonarnych z zatrzymaniem obowiązku opłaty za kurs od kolejnych zajęć, albo
b. Zmiany aktualnego kursu na inny kurs, albo
c. Wypowiedzenia umowy na warunkach określonych § 6.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu pojedynczych zajęć na inny dzień / godzinę, jeśli niemożliwe będzie przeprowadzenie zajęć w danym dniu z powodu zamknięcia szkoły lub nieobecności prowadzącego spowodowanej np. chorobą. Jeśli uczestnik nie będzie mógł wziąć w nich udziału, rodzic ma prawo do zwrotu kwoty za dane zajęcia lub odrobienia zajęć z inną grupą, jeśli w innej grupie będą wolne miejsca.
9. W przypadku odwołania zajęć przez Organizatora z przyczyn niezależnych od Klienta (pkt 5, 6 i 8), Organizator zobowiązuje się do stosunkowego zwrotu pobranej opłaty za niezrealizowaną część kursu (obliczoną jako suma opłat za kurs podzielona przez liczbę zajęć w kursie i pomnożona przez liczbę zajęć odwołanych).

§4
UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

1. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w zajęciach za zgodą i na wniosek rodziców (opiekunów prawnych).
2. Usługobiorca określa wszystkie osoby upoważnione do odbioru dziecka z zajęć.
3. Istnieje możliwość samodzielnego opuszczenia miejsca zajęć przez uczestnika. W takim przypadku opiekun zobowiązany jest do odnotowania tego przy zapisie dziecka na kurs w serwisie www.mlodzikonstruktorzy.pl
4. Rodzicie (opiekunowie prawni) są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez dziecko i z tego tytułu przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe pozostawione przez uczestników podczas trwania zajęć.
6. Uczestnicy kursów są zobowiązani stosować się do poleceń opiekunów i instruktorów prowadzących zajęcia. Uczestnik drastycznie naruszający regulamin lub postępujący w sposób rażący wobec opiekunów, instruktorów lub innych uczestników może zostać usunięty z kursu.
7. W powyższym wypadku, organizator nie zwraca nadpłaconej kwoty za pozostałą część kursu a umowa zostaje rozwiązana z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

§5
ZASADY PŁATNOŚCI

1. Możliwa jest płatność jednorazowa za cały kurs lub w systemie miesięcznym.
2. Opłata za kurs podzielona jest na równe raty miesięczne. Harmonogram wpłat znajduje się w Umowie. W przypadku dołączenia do kursu w trakcje jego trwania opłata będzie wyliczona proporcjonalnie do ilości zajęć, jakie pozostały w kursie i również podzielona na równe raty miesięczne.
3. Opłaty należy regulować w formie przelewu zgodnie z terminami określonymi w Umowie.
4. Za datę dokonania płatności przyjmuje się dzień wpływu należności na konto bankowe Organizatora
5. W przypadku nieterminowego regulowania przez usługobiorcę należności wynikających z niniejszej umowy, organizatorowi przysługuje prawo naliczania ustawowych odsetek. Opóźnienia mogą skutkować również:
a. brakiem możliwości uczestnictwa dziecka w zajęciach, które nie są opłacone
b. utratą prawa do zniżek z tytułu kontynuacji zajęć w kolejnym roku szkolnym
c. utraty możliwości odrabiania zajęć
6. Zniżka dla uczestnika kontynuującego zajęcia na kolejnym kursie przyznawana jest w przypadku gdy uczestnik uczestniczył w poprzednim kursie do końca i zapisuje się na kolejny w nowym roku szkolnym, a także wtedy, gdy zapisze się na dwa lub więcej kursów jednocześnie.
7. Zniżka dla rodzeństwa przyznawana jest w przypadku, gdy rodzeństwo uczęszcza na kursy w tym samym roku szkolnym. Zniżka przyznawana jest dla każdego dziecka.
8. Zniżka dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny przyznawana jest pod warunkiem okazania karty.
9. Zniżki nie łączą się, co oznacza, że dla każdego uczestnika (dziecka) wybrać można jedną najkorzystniejszą zniżkę.

§6
WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Usługobiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym wypowiedziano umowę.
2. Wypowiedzenia / Odstąpienie dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku skutecznego wypowiedzenia umowy usługobiorca otrzyma zwrot nadpłaconej kwoty lub zostanie zwolniony z zapłaty rat, które dotyczą zajęć przypadających po okresie rozwiązania umowy.
4. Wypowiedzenie / Odstąpienie należy składać w formie mailowej na adres biuro@mlodzikonstruktorzy.pl lub poprzez pocztę tradycyjną na adres siedziby.

§7
REKLAMACJE

1. Jeżeli klient stwierdzi, że usługa została wykonana wadliwie może złożyć reklamację, wysyłając ją pocztą elektroniczną na adres e-mail organizatorowi lub listownie na adres siedziby.
2. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące oraz kontaktowe klienta, opis i uzasadnienie reklamacji oraz żądania związane z reklamacją.
3. Organizator ustosunkuje się do składanej przez klienta reklamacji w ciągu 30 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 8
DANE OSOBOWE I WIZERUNEK DZIECKA

1. Przystąpienie przez uczestnika do kursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez usługobiorcę, w tym zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora oraz na rozpowszechnianie wizerunku swojego dziecka utrwalonego w związku z uczestnictwem dziecka w kursie w celach reklamy lub promocji organizatora oraz świadczonych przez niego usług, w szczególności na stronie internetowej organizatorowi oraz w serwisach społecznościowych. W przypadku braku zgody usługobiorca zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia pisemnego przed rozpoczęciem kursu. Oświadczenie można złożyć także w trakcie kursu, z mocą obowiązującą od dnia złożenia oświadczenia.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez firmę Młodzi konstruktorzy Andrzej Wodecki. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:
3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Młodzi konstruktorzy Andrzej Wodecki.
4. W sprawach związanych z Twoimi danymi możesz się z Nami skontaktować mailowo: biuro@mlodzikonstruktorzy.pl lub telefonicznie: 695 457 597.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów umowy na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy, art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji usług, oraz podmioty z którymi Administrator ma podpisaną stosowną umowę.
7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat, lub do momentu odwołania dobrowolnie wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
10. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne ze względu na zapisy umowy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

§9
INFORMACJE DODATKOWE

1. Przystąpienie przez Uczestnika do zajęć organizowanych przez Organizatora jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Usługobiorca wyrażą zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie jego danych osobowych oraz danych osobowych uczestnika niezbędnych do realizacji umowy oraz do wysyłania informacji o zajęciach organizowanych lub współorganizowanych przez
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej Umowy, strony będą się starały rozwiązać polubownie. Spory nierozwiązywalne polubownie podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny.
4. Regulamin i jego zmiany obowiązują od chwili zamieszczenia ich na stronie internetowej Organizatora. Zmiany w Regulaminie obowiązują tylko w stosunku do nowo zawieranych Umów. W stosunku do zawartych już Umów, obowiązują dotychczasowe postanowienia Regulaminu.

2022 © MŁODZI KONSTRUKTORZY

LEGO® to znak towarowy firmy z Grupy LEGO. Niniejsza witryna nie jest sponsorowana, autoryzowana ani wspierana przez Grupę LEGO.